Oznámení o přeměně dle ust. § 33a zákona o přeměnách 

Vážení obchodní partneři, 

společnost L.D.Energy, s.r.o., IČ 277 36 326, Palackého třída 916/158, Brno, pojala záměr uskutečnit přeměnu – rozdělení společnosti L.D.Energy, s.r.o. odštěpením sloučením s existujícími nástupnickými společnostmi LD Distribution, s.r.o., IČ 073 03 203 a LD Real Estate, s.r.o., IČ 073 03 246.

Na tomto místě je k nahlédnutí projekt přeměny s přílohami a další listiny vyžadované zákonem v souladu s § 33a zákona o přeměnách. Tyto zde najdete alespoň po dobu od 1 měsíce před předpokládaným konáním valné hromady do 1 měsíce po schválení přeměny. Listiny budou po uvedenou dobu též k nahlédnutí v sídle všech zúčastněných společností.

Práva společníků upravuje v podrobnostech ust. § 285 zákona o přeměnách.

Upozorňujeme věřitele rozdělované společnosti, že mají právo přihlásit své pohledávky ve lhůtě 6 měsíců ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, a pokud nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mají právo na poskytnutí dostatečné jistoty. Nedojde-li k dohodě o zajištění pohledávky mezi zúčastněnými subjekty a věřitelem, rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na výši a druh pohledávky. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé s právem na přednostní uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení, zajištění věřitelé v insolvenčním řízení a ti jejichž pohledávky vzniknou až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Zúčastněné subjekty nevydaly žádné dluhopisy. Povinnost ke splacení vkladu není přeměnou dotčena. V podrobnostech viz ust. § 35 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Přílohy:
Created by D3Soft s.r.o.